Studiespesialisering

rekkopphanda.jpg

Er du interessert i teoretiske fag og ønskjer å studere ved universitet eller høgskule seinare? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Vg1 Studiespesialiserende

Første året blir det lagt stor vekt på innarbeiding av gode arbeidsvanar, studieteknikkar og ei positiv haldning til eigen og andre si læring. Det blir forventa at kvar enkelt tar ansvar og bidrar til eit læringsfremjande klassemiljø.

På Vg1 må du velje framandspråk. Vi tilbyr desse framandspråka:

Tysk nivå II, for elevar som har hatt faget på ungdomsskulen.
Spansk nivå I for elevar som ikkje har hatt framandspråk på ungdomsskulen, eller som ønskjer å bytte språk.
Spansk nivå II, for elevar som har hatt faget på ungdomsskulen

Tilbodet kan variere då det vil ta utgangspunkt i dei språka elevane har lært i ungdomsskulen.

Nokre elevar vel å ta privatistekamen i fremmedspråk. Eit døme på dette kan vere å ta eksamen i morsmålet sitt.

Du må også velje mellom Matematikk 1P (praktisk) eller 1T(teoretisk)

Du kan lese meir om fag- og timefordeling på vilbli.no

Vg2 Studiespesialiserende

Du kan velje mellom

 • Språk, samfunnsfag og økonomi med fokus på innovasjon, design og berekraft
 • Realfag med vekt på teknologi og forsking

Språk, samfunnsfag og økonomi med fokus på innvoasjon, design og bærekraft

Årstad tilbyr ein pakkke programfag som gir fordjupning innanfor språk, samfunnsfag og økonomi på studiespesialiserande på vg2. I pakken inngår progamfaga:

 • Entreprenørskap og og bedriftsutvikling 1
 • Marknadsføring og leiing 1
 • Design og berekraft (lånt frå programområdet Kunst, design og arkitektur)

I desse faga får du presentert ulike praktiske problemstillingar som skal løysast for å forbetre kvardagen for ulike målgrupper. For å klare dette må du lære deg å tenke innovativt, ha fokus på bærekraft og utvikle design som skal fungere i ein marknad.

Bedriftsetablering og -utvikling vil inngå i opplæringa. Det er eit tett samarbeid mellom faga og du må bruke kunnskap frå alle tre faga for å løyse problemstillingane. 

Skulen har eit utstrakt samarbeid med lokalt næringsliv, høgskular og organisasjonar. Dette gjer vi for at utdanninga skal vere så verkelegheitsnær og framtidsretta som mogeleg.

I realfaga tilbyr vi ein pakke med fag som kvalifiserer deg for dei fleste ingeniørutdanningar. Her vil vi fokusere på teknollig, forsking og berekraft.Gjennom ulike prosjekt vil vi bygge droner, forske på hypotesar og gjere anna praktisk arbeid. Hos oss vil du oppleve at det kan vere lettare å lære og forstå teori når han vert nytta i praktiske øvingar og arbeid.

Programpakke: Fysikk 1, Teknologi og forskingslære og Matematikk R1

Fysikk er ein måte å modell naturen på der arbeidsmetoden er praktisk tenking kombinert med matematikk. Fysikk er ein kompetanse som passar inn i mange delar av det moderne, teknologiske samfunn.

Faget teknologi og forskingslære høver godt for ein nysgjerrig og kreativ elev som ønsker å få ein smakebit på ingeniørfag innan både elektronikk, koding og mekanisk design. Skulen har eit breitt utvalg av profesjonelt mekanisk utstyr  som CNC-maskinger ("3D-skrivar for metall") og tradisjonelle 3D skrivarar og gjer at vi kan framstille avaserte produkt. 

Hovudprosjektet i teknologi og forskningslære kommande år vil vere å bygge ei drone ved hjelp av innkjøpte og eigenproduserte delar. Her må eleven bruke kunnskap frå fysikk, matematikk, elektronikk, programmering, enginering og mekanisk design. 

Du må ha matematikk 1T for å lykkes med denne fordjupinga. 

Vg3 Studiespesialisering

På vg3 fordjupar du deg i to av programfaga du hadde på vg2. Vi legg stor vekt på at du skal bli godt førebudd på vidare studier. Vi trener på fokusert lesing og å skrive for ulike føremål. Her kan du lese meir om kva fag vi tilbyr på vg3. 

Vg3 Studiespesialisering

På vg3 får du fellesfaga norsk, historie, religion og kroppsøving. I tillegg vel du tre programfag.
For å få nødvendig fordjuping innanfor programområdet språk samfunnsfag og økonomi, må du velje faga:

 • Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Marknadsføring og leiing 2

 

For å få nødvendig fordjupning innanfor realfag, må du velje faga:

 • Matematikk R2
 • Teknologi og forskingslære 2


I tillegg skal du velje eitt valfritt programfag. Du kan velje mellom:

 • Biologi 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Internasjonal engelsk
 • Psykologi 1

Tilbodet vil vere avhengig av interesse.

Dei som ikkje har hatt framandspråk i grunnskulen må ha framandspråk på vg3 og kan ikkje velje eit av faga over.